atriesti

atriẽsti, atriẽčia (àtriečia), àtrietė 1. tr. užlenkti, užriesti: Atriẽsk aukštyn naginės nosį J. Vaikų pagaudinės ragės buvo su atriestoms pavažoms Šts. Pylinas uodegą atriẽtęs Štk. Tavo visos kiaulės trumpais atriestais snukiais I.Simon. Žmogus atarietė trinyčių skverną, bet kaip tik čigonas šoko, šis paleidė, ir čigonas plumpt žemėn BsPII270. Atriesta apikaklė . | refl.: Lai ans tur devynias noses ir vien kiteip atsiriẽtusias, aš eisu, by turtingas Šts. Senovės batai buvo vis atsirietusiais galais Dr. ^ Tavo ir liežuvis atsiriẽtęs bemaluojant (juok.) Gršl.atversti, atlošti: Reik stipriai atriẽsti pakaušį Šts. 2. tr. Š, 1 sulenktą atitiesti, atlenkti: Štai, atriečia [toks ponaitis] atgal nykštį Vaižg. | refl. Š: Atsirietė pirštai po operacijos Dglš. O numazgokit kojas jūsų ir atsirieskit (atsišliekit) po tuo medžiu Ch1Moz18,4. 3. tr. Žr, Kin atlenkti, atsiūlėti, apkraštuoti: Siūlę atriẽsk siūdamas J. Siūles atriesti CII375. Skepetą (skepetos kraštus) atriẽsti KII144. Nusipirkus skarelę, reikia kraštelį atriẽsti, kad nerykštų Up. Reik tas nosines atriẽsti Trk. Nosšnimstį (nosšnypštį) atriẽsk J.Jabl(Als). Motina àtrietė mano marškinius Vkš. Audimą vis reik atriẽsti, šiaip jis išrykšta Klp. | refl. tr., intr. Š: Mun išeit nosinelis, aš ir atsìriečiau Ms. 4. tr. atraitoti: Rankoves atriẽsti KII381. Dabar artinasi budelis … atriestoms rankovėms LC1884,48. Atriesti galai (atvartai) N. | refl. tr.: Kepurės antskrebus atsiriẽsti KI109. Rankoves atsiriẽsti KI109. 5. tr. Vj atvynioti, nuvynioti: Audimo ritinį atriẽsti KI23. | refl. K. 6. tr. atgrėbti nuo krašto: Kai atriẽsim visą pievą, tada nešim šieną Krtn. 7. intr. šnek. ateiti, atsivilkti: Àtrietei, tai pasėdėk dar – ką gi namie veiksi Ssk. | refl. Yl: Ko beatsìrietei teip vėlai? KlvrŽ. Ko tas bebuvo atsirietęs? Sd.
◊ antraĩp klišès atriẽsti primušti: Antraĩp klišès atriẽsiu, jei girdys [girtuokliai] vaiką Grd.
\ riesti; antriesti; apriesti; atriesti; įriesti; išriesti; nuriesti; pariesti; parsiriesti; perriesti; prasiriesti; pririesti; suriesti; užriesti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atriesti — atriẽsti vksm. Atriẽsk pirštùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apriesti — apriẽsti, apriẽčia (àpriečia), àprietė tr. 1. N, K apvynioti, apsukti: Merga àprietė galvą su kaspinais J. Liuob apriẽs aplei visą galvą bukietus išpurėtus Trk. Paėmei žalią medį, teip šitai àprietei, o čia įverti šniūruo ta skylė tur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrietimas — atrietìmas sm. (2) 1. Ggr → atriesti 3: Atrietimas, rumbais apsiuvimas I. 2. KI23 → atriesti 4. rietimas; aprietimas; atrietimas; išrietimas; nurietimas; parietimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antriesti — antriẽsti, antriẽčia, añtrietė (ž.) tr. 1. apsukti, apvynioti: Šunenų antriestaĩs batais i pūslėtais surdutais buvo žmonys senovėj Šts. | refl.: Antsirietė gyvatė ant kaklo i pasmaugė Šts. Ant liežuvio antsiriẽs tau gyvatė J. 2. užlenkti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskrebai — añtskrebai sm. pl. (1) skrybėlės, kepurės atlankas: Kepurės añtskrebus atriesti KI108 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplimavoti — ×aplimavoti tr. 1. apsiūti drabužio pakraštį kita medžiaga, kad neirtų, nespurtų: Kad siūlės nėr iš kur atriesti, aplimavok Krkl. Aplimavok nažutkos pakraščius, bo pradės irti Vdk. Su aplimais aplimavoti J. 2. prk. apsodinti iš kraštų: Upelių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraityti — iter. atriesti. 1. tr. K, Š atlenkti, atvynioti, atsukti: Rankovė jo atraityta, t. y. atrubulta J. Atraityk mun rankoves! Vkš. Atraĩtęs kelnes, perbrido upelį Ds. Aš apsivelku rudinę ir, atraitęs vieną kišką, drožiu basas per purvyną į slaptingą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiriesena — atsiriẽsena sf. (1) atsirietimas: Lapai pakraščiu atriesti ir nuo pakraščių atsiriesenos apvali P. riesena; atsiriesena …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvynioti — tr. K, Rtr, Š, NdŽ, KŽ 1. R40, MŽ53, N, M, L, LL212,215, Aln suvyniotą atriesti, padaryti nesuriestą, nesuvytą: Atvyniok apvynioklį J. Atvyniodavo vystyklėlius ir sausus pakeisdavo Pš. | Kamuolį atvynioti KI125. | refl. tr., intr. K, J.Jabl, Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išriesti — išriẽsti, išriẽčia (ìšriečia), ìšrietė 1. tr. SD420, Sut, N, K, DŽ1 išvynioti: Ižtiesiu, ižriečiu SD319. Išriẽsk driką iš riestuvo ir pataisyk, kur silpsta audimas J. Aust pabaigėm, dabar reikės audeklą išriest Ėr. Jau aš audeklą ìšriečiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.